REGULAMIN Serwisu ConnectionSky

Niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (zwany dalej: Regulamin) ustanowiony jest dla serwisu www.connectionsky.com prowadzonego przez CONNECTIONSKY LTD z siedzibą The Legacy Business Centre/2a, Ruckholt Road, London, England, E10 5NP, Company number 10125250, e-mail: info@connectionsky.com, telefon: 48 731 09 09 10, zwaną dalej „Firma”.

§ 1  DEFINICJE

O ile w niniejszym Regulaminie występują następujące zwroty, należy rozumieć je następująco:

1. Regulamin – niniejszy dokument określający prawa i obowiązki wynikające z świadczenia usług drogą elektroniczną przez Firmę oraz Użytkowników. Zabrania się edytowania, łamania, dodawania lub/i usuwania części zasad określonych przez niniejszy dokument.

2. Oprogramowanie ConnectionSky – program komputerowy lub/i aplikacja mobilna lub/i inne oprogramowanie instalowane w systemie Windows lub innym systemie operacyjnym za zgodą Użytkownika będące własnością Producenta.

3. Serwis Internetowy – dostępna pod adresem www.connectionsky.com platforma internetowa, umożliwiająca Użytkownikowi rejestrację lub/i pobranie Oprogramowania ConnectionSky za pośrednictwem, którego Użytkownik może korzystać z usług oferowanych przez firmę.

4. Administrator – ConnectionSky LTD z siedzibą w The Legacy Business Centre/2a, Ruckholt Road, London, England, E10 5NP lub/i osoba fizyczna lub/i osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub/i osoba prawna lub/i jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej wyznaczona przez Firmę.

5. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu Internetowego lub/i Oprogramowania ConenectionSky, która zaakceptowała Regulamin  oraz warunki licencji.

6. Producent – ConnectionSky LTD z siedzibą w The Legacy Business Centre/2a, Ruckholt Road, London, England, E10 5NP.

7. Konto – Konto zbiór zasobów i uprawnień pozwalających Użytkownikowi na pełny dostęp do serwisu internetowego oraz oprogramowania ConnectionSky. Konto tworzone jest w procesie rejestracji. Przy braku aktywności Użytkownika dłuższej niż 6 miesięcy konto zostaje usunięte z systemu.

8. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną na rzecz Użytkownika przez Firmę, za pośrednictwem Serwisu Internetowego lub/i Oprogramowania ConnectionSky, bez jednoczesnej obecności stron.

9. Zasoby – wszystkie realizowane przez Serwis Internetowy lub/i Oprogramowanie ConnectionSky Usługi lub/i zaplecze administracyjne, do których Użytkownik uzyskuje dostęp w ramach akceptacji niniejszego Regulaminu.

10. Login – podstawowy adres e-mail podany przez Użytkownika podczas rejestracji. Login przyznawany jest na czas nieokreślony i stanowi podstawę identyfikacyjną Użytkownika w trakcie użytkowania zasobów firmy, a jego zmiana jest możliwa jedynie przez firmę lub/i administratora wyznaczonego przez firmę wyłącznie w uzasadnionych przypadkach.

11. Charakterystyka Użytkownika – jest to zbiór danych administrowanych przez Firmę zawierający:
a. dane osobowe Użytkownika;
b. ilość punktów zgromadzonych przez Użytkownika lub/i dodatkowe profity,
c. listę osób „poleconych” do systemu;
d. pozostałe dane zbierane w celach statystycznych.

12. Dane osobowe oznaczają:
imię, nazwisko, adres zameldowania na pobyt stały, adres do korespondencji – jeśli jest inny niż adres zameldowania, adres e-mail, telefon kontaktowy, data urodzenia, wykonywany zawód, określone zainteresowania oraz wszelkie dane niezbędne dla prawidłowego udostępniania Zasobów przez firmę. W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą dane kontaktowe obejmują również nazwę i siedzibę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP);

13. Partner – podmiot z którym Firma zawarła umowę o współpracy.

14. Link partnerski – jest to link/odnośnik identyfikujący Użytkownika, który zdecydował się wziąć udział w programie partnerskim. Przy pomocy tego odnośnika będzie mógł polecać system ConnectionSky innym. Osoby zarejestrowane bezpośrednio z polecenia Użytkownika znajdują się na I poziomie struktury.

15. Call Center – serwis telefoniczny prowadzony przez Firmę pod numerem telefonu: 048 731 09 09 10. Opłata za połączenie jest zgodna z taryfą operatora.

16. Konsultant Call Center – pracownik Firmy obsługujący Call Center.

17. Informacja handlowa – każda forma informacji mającej na celu promowanie bezpośrednio lub pośrednio towarów, usług lub wizerunku firmy lub/i Partnerów za pośrednictwem Oprogramowania ConnectionSky lub w dowolnej formie.

18. Polityka prywatności – dokument określający zasady przetwarzania danych osobowych Użytkownika, przechowywanie i ochronę informacji, funkcje i cel stosowanego oprogramowania oraz zagrożenia związane z korzystaniem z Usług Serwisu.

19. Informacja handlowa – informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania usług świadczonych przez Firmę za pośrednictwem Serwisu.

§ 2

REGULAMIN

1. Regulamin określa rodzaj oraz zakres podstawowych praw i obowiązków Firmy i Użytkowników systemu. Regulamin określa warunki usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu Internetowego www.connectionsky.com lub/i Oprogramowania ConnectionSky, wymagania techniczne software i hardware którymi posługuje się Użytkownik niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Firmy oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

2. Regulamin udostępniany jest Użytkownikom nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu Internetowego. Udostępnienie Regulaminu następuje w sposób umożliwiający każdemu Użytkownikowi w dowolnym czasie jego pozyskanie, utrwalanie, odtwarzanie i wydrukowanie.

3. Przed rozpoczęciem korzystania z Zasobów Firmy, każdy Użytkownik obowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu, jego zaakceptowania, a następnie przestrzegania jego postanowień.

4. Oświadczenie Użytkownika o zapoznaniu się z regulaminem składane jest podczas rejestracji poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru (checkbox) dostępnego i widocznego w Formularzu Rejestracji podczas procesu rejestracji.

5. Użytkownik akceptuje postanowienia Regulaminu bez konieczności zawierania odrębnej umowy oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie i na zasadach określonych w Regulaminie i Polityce prywatności oraz przepisach powszechnie obowiązującego prawa.

6. Regulamin może ulec zmianie. Użytkownik, który aktualnie korzysta z danej usługi, albo którego z racji zawartej z usługodawcą stosunku cywilno-prawnego wiążą jeszcze określone postanowienia dotychczasowego regulaminu ma prawo do odstąpienia od postanowień regulaminu, natychmiastowego zaprzestania korzystania z Zasobów Firmy lub pozostania przy dotychczasowych warunkach świadczenia usług (jeśli jest taka możliwość), bez nakładania na niego z tego tytułu jakiś dodatkowych obciążeń.

7. Poinformowanie o zmianie Regulaminu, nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Użytkownik posiadający Konto Użytkownika, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić pisemnie o tym fakcie Firmę lub/i Administratora w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.

8. O zmianie Regulaminu Każdy Użytkownik zostanie poinformowany przez Administratora w wiadomości systemowej dostępnej w Oprogramowaniu ConnectionSky lub/i na stronie Serwisu Internetowego o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji przez okres, co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych.

9. W przypadku, gdy zmiany regulaminu nie zostaną zaakceptowane przez Użytkownika, ma on prawo do rezygnacji z korzystania z Zasobów Firmy. W tym celu należy skontaktować się z Administratorem, który usunie dane oraz Konto Użytkownika.

10. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy na Użytkowniku ciążą jakiekolwiek zobowiązania lub odpowiedzialność względem Firmy, wtedy po ich spełnieniu, konto zostanie usunięte. Do czasu usunięcia konto zostaje ono zablokowane administracyjnie, co uniemożliwia Użytkownikowi korzystanie z zasobów Firmy.

11. Użytkownik może wyrazić dodatkową zgodę poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkbooxa w celu upoważnienia Firmy do przekazania danych Użytkownika Partnerom współpracujących z Firmą, których usługi są prezentowane w Serwisie Internetowym lub/i Oprogramowaniu ConnectionSky.

12. W przypadku złamania Regulaminu Firma ma prawo podjąć wszelkie działania i środki, jakie uważa za konieczne i stosowne, włącznie z rozwiązaniem umowy, karami pieniężnymi oraz przekazaniem sprawy odpowiednim organom władz państwowych.

§ 3

INFORMACJE OGÓLNE

1. Punkty zebrane przez Użytkownika mogą zostać wymienione na materialne lub/i niematerialne wartości oferowane przez Firmę w sposób określony w dalszej części regulaminu.

2. Za rejestrację w programie Użytkownik może otrzymać nagrodę w wysokości punktowej ustalonej przez Firmę.

§ 4

WYMAGANIA TECHNICZNE

1. W celu rejestracji i korzystania z usług oferowanych przez firmę, Użytkownik musi posiadać dostęp do urządzenia końcowego, które dysponuje:
a) dostępem do Internetu;
b) poprawnie skonfigurowaną przeglądarką internetową. Rekomendowane przeglądarki to: IE 10, Edge, FF 46, Chrome 51.
c) czynnym i poprawnie skonfigurowanym kontem poczty elektronicznej.

2. W celu poprawnego działania Oprogramowania ConnectionSky użytkownik powinien:
a) dostępem do Internetu;
b) poprawnie skonfigurowaną przeglądarką internetową. Rekomendowane przeglądarki to: IE 10, Edge, FF 46, Chrome 51.
c) czynnym i poprawnie skonfigurowanym kontem poczty elektronicznej.

3. W celu umożliwienia korzystania Użytkownikom z Serwisu Internetowego lub/i Oprogramowania ConnectionSky, Użytkownik wyraża zgodę na administrowanie lub/i przechowywanie przy wykorzystaniu zaplecza technologicznego Firmy niezbędnych do świadczenia usług danych obejmujących:
a. Dane Osobowe w tym login będący adresem e-mailowym użytkownika;
b. Adres IP urządzenia z którego użytkownik łączy się z serwisem internetowym Connectionsky lub urządzenia na którym użytkownik ma zainstalowane oprogramowanie Connectionsky.
c. Identyfikatory urządzeń (anonimowy identyfikator urządzenia na którym zainstalowano oprogramowanie).
d. Pozostałe niezbędne do świadczenia usług w oparciu o regulamin dane.
e. Pozostałe dane umożliwiające profilowanie reklam na podstawienie deklaratywnej, czyli podanej przez Użytkownika w procesie rejestracji oraz behawioralnej, czyli na podstawie aktywności podczas korzystania z Zasobów Firmy.

4. W celu umożliwienia korzystania Użytkownikom z Serwisu Internetowego lub/i Oprogramowania ConnectionSky Firma przechowuje na komputerze Użytkownika niezbędne do świadczenia usług pliki cookies lub/i reklamy lub/i bony zgodne z wybranymi preferencjami Użytkownika dostarczane przez Firmę lub/i Partnerów, na co Użytkownik wyraża zgodę.

5. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies lub całkowicie je zablokować za pomocą opcji dostępnych w stosowanej przez niego przeglądarce internetowej. Działanie takie będzie wiązało się z ograniczeniem dostępu Użytkownika do Serwisu.

6. Serwis może zapisywać ciasteczka i informacje o parametrach połączenia w celach analitycznych.

7. Firma informuje Użytkownika, że część przekazów reklamowych Firmy lub/i Partnerów może zostać wyświetlona w domyślnej przeglądarce użytkownika, na co UzytkownikUżytkownik wyraża zgodę.

8. Firma informuje Użytkownika, że część przekazów reklamowych może zostać wyświetlona w wewnętrznej przeglądarce bazującej na interpretacji stron Microsoft Internet Explorer i respektującej lub/i korzystającej z ustawień systemowej przeglądarki Microsoft Internet Explorer, a Użytkownik wyraża na to zgodę.

9. Administracja plikami cookies wewnętrznej przeglądarki Oprogramowania ConnectionSky jest możliwa poprzez odpowiednie ustawiania przeglądarki Internet Explorer.

10. Brak zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, że pliki cookies będą zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika, a tym samym, że Firma będzie przechowywać informacje w urządzeniu końcowym Użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji. Pliki cookie używane są do identyfikacji użytkownika oraz jego preferencji.

11. Użytkownik powinien być świadomy tego, że korzystanie z systemu ConnectionSky wymaga połączenia się z Internetem. W związku z tym w przypadku niektórych operatorów lub/i dostawców internetowych może być pobierana opłata zgodna z cennikiem danego operatora lub/i dostawcy związana z transmisją danych.

12. Na podstawie sygnatury podzespołów komputerowych tworzony jest identyfikator sprzętowy urządzenia, którego przypisany jest program. Identyfikator urządzenia nie zawiera danych osobowych lub innych danych, które samodzielnie mogą pomóc w identyfikacji osoby fizycznej. Identyfikator sprzętu zawiera zanonimizowane dane pozwalające identyfikować sprzęt komputerowy, na których uruchamiane jest oprogramowanie Connectionsky.

13. W trakcie pracy z oprogramowaniem Connectionsky pobierane są reklamy oraz bony na urządzenie Użytkownika w celu przedstawienia treści reklamowych lub/i Partnerów. W zależności od ilości reklam lub/i bonów oraz preferencji użytkownika może być pobierany transfer wymagany do pobrania kreacji. Firma informuje, że podczas pracy z oprogramowaniem ConnectionSky wymiana danych pomiędzy zapleczem technologicznym Firmy a urządzeniem końcowym Użytkownika obejmuje jedynie niezbędny zakres obejmujący dostarczenie kreacji reklamowej lub/i aktualizacje danych Użytkownika lub/i aktualizacje Oprogramowania ConnectionSky.

§ 5

UCZESTNICTWO

1. Rejestracja, uczestnictwo oraz dostęp do Zasobów oferowanych przez Firmę są dobrowolne i bezpłatne. Wymagane jest jedynie uzyskanie statusu Użytkownika.

2. Z usług oferowanych przez Firmę mogą korzystać Użytkownicy z  krajów, w których tego rodzaju działalność nie jest prawnie zakazana.

3. Warunkiem korzystania z Zasobów Firmy przez osoby fizyczne jest ukończenie przez osobę fizyczną 16 lat oraz posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych w świetle obowiązującego prawa.

4. Osoba niepełnoletnia zobowiązana jest uzyskać zgodę swoich opiekunów ustawowych poprzez przesłanie ich oświadczenia woli drogą elektroniczną na adres info@connectionsky.com. Operator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za działania osób, jeżeli działały bez zgody ich przedstawiciela ustawowego.

5. Rejestracja lub/i korzystanie z Zasobów Firmy oraz związane z nim prawa, obowiązki, przywileje nie mogą być w żaden sposób cedowane lub/i przenoszone na inne osoby.

6. Użytkownikom nie wolno żądać ani pobierać od osób trzecich oraz innych Użytkowników opłat za korzystanie z Zasobów Firmy.

7. Zabronione jest odsprzedawanie konta lub/i wynajmowanie lub/i transferowanie.

8. W przypadku ustania Członkostwa – wygasa prawo do korzystania z Zasobów Firmy.

9. Użytkownicy są w pełni niezależni od Firmy w rozumieniu przepisów prawa gospodarczego, podatkowego i prawa pracy. Żaden z Użytkowników nie może twierdzić ani dawać do zrozumienia, że pozostaje w stosunku pracy z ConnectionSky lub/i Firmą. Zabrania się umieszczania słów „pracownik”, „agent”, „przedstawiciel” na wszelkich formach wizualizacyjnych oraz używania tych terminów w jakichkolwiek rozmowach.

10. Użytkownicy  nie są upoważnieni do wypowiadania się, podejmowania zobowiązań w imieniu Firmy i/lub ConnectionSky oraz składania oświadczeń woli w jej imieniu. ConnectionSky nie ponosi żadnych zobowiązań w zakresie świadczeń emerytalnych i rentowych, ubezpieczeń społecznych, rozliczeń podatkowych oraz opłat skarbowych.

11. Użytkownicy są zobligowani do bezzwłocznego powiadomienia Firmy o działaniach skierowanych przeciwko nim, w związku z uczestnictwem w systemie ConnectionSky.

12. Zabronione jest podejmowanie w jakiejkolwiek formie działalności poddającej w wątpliwość ocenę systemu ConnectionSky, w tym funkcjonowania systemu, podważania reputacji Firmy, jej kierownictwa, Administratora oraz innych Użytkowników, a także jakości oferowanych usług.

13. Użytkownicy muszą przestrzegać wszystkich lokalnych i terytorialnych przepisów i nie mogą angażować się w działalność mogącą zaszkodzić systemowi ConnectionSky.

14. Zabrania się przekazywania nieprawdziwych i wprowadzających w błąd informacji dotyczących systemu ConnectionSky. Zabrania się działania na szkodę systemu ConnectionSky w zakresie wizerunku, dobrego imienia, znaków, nazw handlowych oraz rozliczeń finansowych.

15. W Zasobach Firmy zabrania się przechowywania, publikowania, przesyłania, ładowania, rozpowszechniania lub przekazywania wszelkich obraźliwych, zniesławiających, nieprzyzwoitych, pornograficznych, świętokradzkich treści i pogróżek lub innych treści, które mogłyby być traktowane, jako przestępstwo lub zachęta do takiego działania, a które można uznać za przestępstwo lub działanie powodujące inną odpowiedzialność prawną. Zakazane treści obejmują także, ale nie ograniczają się, do bezpośrednich pogróżek spowodowania fizycznego uszczerbku na zdrowiu, prześladowania, pornografii i materiałów chronionych prawem autorskim, znaków towarowych lub innych prywatnych materiałów bez uzyskania zgody autora, a także środków naruszających bezpieczeństwo witryn Firmy, wniosków lub reklam, propozycji nielegalnej działalności lub zachęcania do tego, prywatnej informacji dotyczącej dowolnej osoby, informacji obejmującej numery telefonów, adresy, kody identyfikacyjne, podwójne publikowanie lub masowe wysyłanie dowolnej informacji, wysyłania, ładowania, przechowywania, sprzedaży lub rozpowszechniania innych obraźliwych treści, jakie według własnego uznania uzna Firma.

16. System pozwala na posiadanie wyłącznie jednego konta przypisywanego do Użytkownika. Firma zabrania zakładania multikont, czyli kilku kont przypisanych do jednej osoby, co Użytkownik akceptuje. Firma informuje, że wykrycie multikont może doprowadzić do blokady administracyjnej wszystkich kont lub bezpowrotnego usunięcia wszystkich kont wraz z zgromadzonymi punktami.

17. W przypadku korzystania z kilku kont w 1 gospodarstwie domowym Administrator w przypadku podejrzenia o naruszenie dobra Firmy lub/i Partnerów ma prawo zbadać logi systemowe oraz dokładnie zbadać dostępną historię, czy poszczególne konta zarządzane są osobno. Ponadto konta te nie mogą wykazywać między sobą żadnych podobieństw. W przypadku stwierdzenia przez nas naruszenia niniejszych warunków konta zostaną zablokowane oraz bezpowrotnie usunięte wraz z wszystkimi zgromadzonymi punktami.

18. Użytkownik zbiera dodatkowe punkty za aktywność i gotowość do odbierania przekazów reklamowych. Działające oprogramowanie pozwala Administracji dostarczać Użytkownikowi reklamy i/lub Bony o określonej godzinie zgodnie z podanymi przez niego zainteresowaniami.

19. Reklamy są skierowane do grup docelowych zgodnie z podanymi w procesie rejestracji kryteriami, przez co może zdarzyć się, że Użytkownik będzie otrzymywał ich mniej lub więcej od pozostałych Użytkowników w zależności od dostępności reklam przekazanych przez Partnerów.

20. Oferty, z których korzystają Użytkownicy, podlegają warunkom reklamodawców. Firma nie ponosi, więc żadnej odpowiedzialności z tego tytułu.

21. Okres ważności przekazu reklamowego ustala Administrator. Po upływie określonego czasu przekaz reklamowy Firmy lub/i Partnera wygasa powodując zatrzymanie się możliwości naliczania punktów za działania z nim związane.

§6

REJESTRACJA

1. W celu utworzenia Konta Użytkownika, Użytkownik dokonuje nieodpłatnej rejestracji.

2. W celu Rejestracji Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracyjny uzupełnić poprawnie swoje dane oraz określić preferencje dotyczące reklam.

3. Procedura Rejestracji wymaga podania poprawnego i aktywnego adresu e-mail. Adres e-mail będzie identyfikatorem Użytkownika w systemie ConnectionSky i nie będzie możliwości jego samodzielnej zmiany przez Użytkownika. Obowiązkiem Użytkownika jest zabezpieczenie konta pocztowego, gdyż stanowi on oficjalną drogę komunikacji z Administratorem Zasobów oraz jest podstawą weryfikacji Użytkownika.

4. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Użytkownik ma obowiązek zapoznania się z Regulaminem oraz akceptacji jego postanowień.

5. Dokonując rejestracji tworzy się Konto, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Użytkowniku. Świadczenie Usług w ramach Konta ma charakter bezterminowy.

6. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego Użytkownik otrzymuje, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji. Z tą chwilą Użytkownik uzyskuje możliwość dostępu do Konta poprzez Serwis Internetowy i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych, za wyjątkiem Loginu.

7. Dostęp do konta Użytkownika jest zabezpieczony hasłem dostępu. Wyboru hasła dokonuje Użytkownik. Firma nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich związane z nienależytym ustanowieniem lub zabezpieczeniem hasła przez Użytkownika.

8. Login i hasło nie mogą być udostępniane osobom trzecim. Utrata dostępu do powyższych danych lub utrata konta pocztowego oznacza brak dostępu do zarządzania Kontem w systemie.

9. Firma gwarantuje, że hasła nie są przechowywane w otwartej postaci i stale podnosi bezpieczeństwo systemu przez stosowanie najnowszych mechanizmów zabezpieczeń.

10. W celu uniknięcia sytuacji, w której hasła pozyskane z innych systemów mogły być zastosowanie do zalogowania w connectionsky, zaleca się stosowanie zupełnie nowego hasła, które nie jest wykorzystywane w żadnym innym systemie komputerowym przez danego Użytkownika.

11. Wyłącznie właściciel Konta może być jego Użytkownikiem.

12. Po zarejestrowaniu się w Serwisie Internetowym Użytkownik zostanie poproszony o wypełnienie ankiety, która umożliwi dopasowanie treści reklam do jego indywidualnych preferencji. W razie konieczności Użytkownik będzie mógł również dokonać korekty swoich preferencji.

13. Po wypełnieniu ankiety w celu pełnego wykorzystania Zasobów Firmy Użytkownik powinien pobrać i zainstalować Oprogramowanie ConnectionSky. Od tego momentu będzie on informowany o każdym wydarzeniu na bieżąco, poprzez wyświetlenie ikony informacji w zegarze systemowym, a całość działań będzie mógł wykonywać w oknie Oprogramowania.

§ 7

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Firma nie ponosi odpowiedzialności wobec żadnego Użytkownika w związku z kosztami, szkodami, stratami lub wydatkami poniesionymi przez niego w wyniku jego działalności, zaniedbania, reprezentowania lub oświadczenia.

2. Użytkownicy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za powstałe w wyniku ich działań szkody, a także wyłączną odpowiedzialność za zobowiązania wobec osób trzecich, organów administracji publicznej i innych organów administracji Państwowej.

3. Firma nie ponosi odpowiedzialności za ew. szkody bezpośrednie, pośrednie, specjalne, przypadkowe uboczne, skutkowe lub wynikowe związane z korzystaniem z Zasobów Firmy, spowodowane przez wady techniczne i merytoryczne dostępnych w Serwisie Internetowym lub/i Oprogramowaniu ConnectionSky materiałów i produktów oraz funkcji, produktów i/lub związanym z tym oprogramowaniem, nawet, jeśli Firma lub jego pełnomocny przedstawiciel byli uprzedzeni o możliwości takiej rekompensaty.

4. Naruszenie przez Użytkownika postanowień niniejszego regulaminu na skutek których Firma poniesie stratę bądź szkodę skutkuje dla Firmy możliwością wystąpienia z roszczeniami odszkodowawczymi względem Użytkownika.

5. Jeżeli w trakcie użytkowania Serwisu Internetowego lub/i Oprogramowania ConnectionSky wymagane jest podanie przez Użytkownika określonych danych, w przypadku zainteresowania określonym produktem Firmy lub/i Partnerów Użytkownik zobowiązany jest do podania danych prawdziwych, dokładnych, kompletnych i nie wprowadzających w błąd.

6. Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego wypełnienia Formularza (w szczególności poprzez podanie błędnych lub nieprawdziwych danych) lub/i formularzy Parterów przez Użytkownika, całkowitą odpowiedzialność ponosi Użytkownik.

7. Firma nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za nieprawidłowe wypełnienie przez Użytkownika Formularza lub/i formularzy Partnerów, a w szczególności nie ponosi odpowiedzialności względem osób trzecich, których dane zostały podane przez Użytkownika bez ich wiedzy i zgody.

8. Zabronione jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym lub/i treści nieprawdziwych lub/i mogących wprowadzić w błąd lub/i treści szkodliwych.

9. W przypadku dostarczenia przez Użytkownika nieprawdziwych danych, w wyniku czego Firma poniesie szkodę, bądź osoby trzecie wystąpią wobec Firmy z roszczeniami odszkodowawczymi, Firma będzie uprawniona do wystąpieniem wobec Użytkownika z roszczeniami odszkodowawczymi.

10. Firma udostępnia w Oprogramowaniu ConnectionSky łącza do stron internetowych osób trzecich. Korzystając z nich, Użytkownik przenoszony jest na strony partnerów i czyni to na własną odpowiedzialność. Firma nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za zawartość stron internetowych osób trzecich i nie odpowiada za skutki ich użycia.

11. Firma nie ponosi odpowiedzialności za nieuczciwe działania Użytkowników, Partnerów ani żadnych innych osób lub/i podmiotów trzecich. Firma nie ponosi również odpowiedzialności za nieprawidłowe działania będące konsekwencją niezrozumienia lub błędnej interpretacji Regulaminu.

12. W najszerszym zakresie dopuszczonym przez prawo właściwe Firmy, Firma nie jest w żadnym wypadku odpowiedzialna za jakiekolwiek powstałe szkody wynikłe ze strat w prowadzonej działalności lub/i przerw w prowadzeniu działalności lub/i utraty informacji związanych z prowadzoną działalnością lub/i inne szkody wynikające z użytkowania lub niemożliwości użytkowania systemu. §7 pkt. 11 dotyczy również działania osób trzecich.

13. Firma oświadcza, że informacje znajdujące się na stronach Serwisu Internetowego lub/i Oprogramowania ConnectionSky zamieszczone zostały w celach informacyjnych i nie mogą stanowić roszczeń Użytkownika.

14. Firma posiada prawo do zawieszenia dostępu do Serwisu Internetowego lub/i Oprogramowania ConnectionSky, gdy jest to konieczne do usunięcia stwierdzonych zagrożeń lub nieprawidłowości, czy też z innych przyczyn niezależnych od Firmy oraz na czas dla tego niezbędny.

15. Firma nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za korzystanie z Serwisu Internetowego lub/i oprogramowania ConnectionSky przez Użytkowników w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

16. W trosce o bezpieczeństwo treści dostarczanych do Użytkownika Administracja zobowiązuje się do weryfikowania przekazów reklamowych, które są do niego dostarczane.

17. Firma ponosi odpowiedzialność wynikającą z warunków Regulaminu oraz podejmuje się obowiązku realizowania zobowiązań materialnych. Brak możliwości realizacji punktów następuje wówczas, gdy Użytkownik nie loguje się do swojego konta minimum raz na 60 dni i nie otwiera w tym czasie żadnych adresowanych do niego reklam. Po takim czasie nieaktywności Administrator ma prawo usunąć Konto Użytkownika razem z  jego danymi osobowymi.

18. Firma nie gwarantuje minimalnej liczby reklam oraz zadań do wykonania, za które Użytkownik będzie dostawał wynagrodzenie finansowe. Ilość reklam dostarczanych do Użytkownika uzależniona jest od reklamodawców.

19. Pomimo starań oraz wykorzystywania środków zabezpieczających opartych na podwójnym szyfrowaniu danych w celu intensyfikacji ochrony danych osobowych Użytkowników przed nieupoważnionym ujawnieniem, niewłaściwym wykorzystaniem lub zmianą, Firma nie może zagwarantować bezpieczeństwa informacji przekazywanych przez Internet i nie ponosi odpowiedzialności za naruszenia bezpieczeństwa pozostające poza kontrolą Firmy.

20. Firma nie bierze również odpowiedzialności za komentarze, opinie, oceny Użytkowników oraz materiały nadesłane przez Partnerów. Odpowiedzialność w tych przypadkach leży po stronie autorów. Udostępniane poprzez Zasoby Firmy materiały powinny być szczegółowo analizowane, porównywane z własnym przypadkiem, ewentualnie konfrontowane z innymi danymi i, dopiero gdy będą przedstawiały odpowiednią wartość w danym przypadku, wprowadzane w życie.

§ 8

USUNIĘCIE LUB OGRANICZENIE DOSTĘPU

1. Użytkownik może w każdej chwili zakończyć korzystanie z Zasobów Firmy, poprzez usunięcie konta z Serwisu Internetowego bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń w tym przedmiocie. W celu usunięcia konta wystarczy wysłać wiadomość do Administratora z żądaniem jego usunięcia.

2. Po otrzymaniu informacji od Użytkownika o chęci zakończenia korzystania z Serwisu, konto Użytkownika początkowo zostaje zablokowane na okres 30 dni, na wypadek gdyby Użytkownik podjął decyzję o odwieszeniu konta.

3. Firma oświadcza, że w wyniku usunięcia konta usunięte zostają wszystkie dane osobowe i profilowe Użytkownika. Usuniecie danych nie dotyczy adresu email, który zostaje administracyjnie zablokowany uniemożliwiając posługiwanie się nim w systemie oraz ponowna rejestrację przez okres 12 miesięcy na co Użytkownik wyraża zgodę.

4. Po usunięciu konta z systemu należy odinstalować oprogramowania Connectionsky, które zostało zainstalowane na urządzeniu Użytkownika.

5. Firma może zakończyć realizację usług w razie naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego regulaminu. Wypowiedzenie następuje w drodze przesłania wiadomości na adres poczty elektronicznej wskazanej przez Użytkownika w ustawieniach konta.

6. Zgodnie z Regulaminem oraz Polityką Prywatności, każdy z Użytkowników ma prawo do określenia części zakresu udostępnienia danych osobowych, modyfikacji tych danych oraz zakresu korzystania z oprogramowania ConnectionSky.

7. W przypadku niewłaściwego korzystania z Serwisu Internetowego lub/i oprogramowania ConnectionSky, Firma i działający w jej imieniu Administrator mogą wysłać „Ostrzeżenia” do Użytkownika lub/i tymczasowo lub stale zablokować dostęp do konta.

8. Ostrzeżenie nie jest metodą nacisku, a jedynie informacją o błędnym postępowaniu w rozumieniu Firmy i osób administrujących. Ostrzeżeń jest pięć, po których – w przypadku drastycznego naruszenia zasad regulaminu – Firma (Administrator działający w jej imieniu) ma możliwość zablokowania lub  usunięcia Użytkownikowi dostępu do systemu.

9. O zablokowaniu dostępu do Konta decyduje Firma (Administrator działający w jej imieniu).

10. Po zablokowaniu dostępu do ConnectionSky Użytkownikowi przysługuje okres 7 dni roboczych na złożenie odwołania drogą elektroniczną. Przekroczenie tego terminu powoduje trwałe usunięcie możliwości korzystania z ConnectionSky. Decyzja Firmy (Administratora działającego w jej imieniu) jest nieodwołalna, a Użytkownik bezwarunkowo się z nią zgadza, nie roszcząc żadnych praw.

§ 9

OGRANICZENIE GWARANCJI

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że system jest dostarczany w stanie, „w jakim został wytworzony”, bez jakiejkolwiek gwarancji, a w szczególności gwarancji w zakresie przydatności do określonych celów. CONNECTIONSKY LTD nie może zagwarantować, że system będzie działał prawidłowo w połączeniu z każdym sprzętem komputerowym, systemem operacyjnym, oprogramowaniem i dostawcom usług internetowych. CONNECTIONSKY LTD nie może także zagwarantować, że oprogramowanie spełni wszystkie oczekiwania Użytkownika, tzn. posiadać będzie funkcjonalność, która nie została wyraźnie opisana w dokumentacji użytkowej, a zdaniem Użytkownika powinna być zawarta w systemie.

§ 10

WYPŁATY, PŁATNOŚCI, DODATKOWE PROFITY

1. Użytkownik zbiera punkty w ConnectionSky poprzez wykonywanie określonych działań związanymi z treściami reklamowymi umieszczonymi w dowolnej formie przekazu i udostępnionych przez firmę oraz w inny sposób ustalony w Regulaminie. Warunkiem uzyskania nagromadzonych punktów jest przestrzeganie zasad Regulaminu.

2. Użytkownik może pod koniec każdego miesiąca rozliczeniowego zamienić punkty na wartości materialne lub/i niematerialne zgodnie z oferowanymi przez Firmę propozycjami.

3. Wymienione punkty ulegają wyzerowaniu, nie powodując utraty rangi Użytkownika.

4. W przypadku zamiany punktów na środki pieniężne, zlecenie wypłaty zostaje sprawdzone maksymalnie do 20 każdego dnia następnego miesiąca i przetworzone w ciągu 30 dni.

5. Minimalna kwota umożliwiająca wypłatę środków pieniężnych wynosi 10 zł.

6. Środki można wypłacić na rachunek bankowy lub konto paypal należące do Użytkownika.

7. Użytkownik może zbierać również punkty poprzez opcję ,,Affiliates (Poleceni)”. Ta opcja pozwala Użytkownikowi polecać innym system ConnectionSky. Od poleconych osób Użytkownik otrzymuje dodatkowe punkty (za każdą poleconą osobę oddzielnie).

8. W przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej wynagrodzenie nie będzie pomniejszane o zaliczkę na podatek dochodowy. Użytkownik jest zobowiązany do indywidualnego rozliczania należnych podatków.

9. W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą wypłata następuje na podstawie faktury VAT lub rachunku.

§ 11

OPROGRAMOWANIE CONNECTIONSKY

1. Aby uzyskać dostęp do oprogramowania ConnectionSky trzeba się zarejestrować. Procedura wymaga podania adresu e-mail, który będzie identyfikatorem użytkownika w serwisie Connectionsky.com i nie będzie można go zmienić.

2. Użytkownik posiada prawo zainstalowania oprogramowania Connectionsky na dowolnej ilości urządzeń i korzystania z niego wyłącznie na swój własny użytek.

3. Wykorzystywanie oprogramowania na na kilku urządzeniach w tej samej sieci lokalnej (ten sam adres IP) może skutkować, tym, że na każdym z urządzeń mogą być dostarczane różne reklamy. W takim przypadku może się zdarzyć, iż program nie będzie zaliczał punktów za wielokrotne oglądanie lub klikanie w odnośniki. Oprogramowanie rozpowszechniana jest wyłącznie poprzez witrynę Connectionsky.com. Udostępnianie programu w magazynach komputerowych, nośnikach elektronicznych, sieciach lokalnych oraz Internecie wymaga pisemnej zgody Firmy.

4. Oprogramowanie Connectionsky zostało podpisane podpisem elektronicznym (ang. Authenticode), dzięki czemu w każdej chwili można potwierdzić jego autentyczność.

5. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że oprogramowanie jest dostarczane w stanie, w jakim zostało wytworzone, bez jakiejkolwiek gwarancji a w szczególności gwarancji w zakresie przydatności do określonych celów.

6. Producent nie może zagwarantować, że oprogramowanie Connectionsky będzie działało prawidłowo w połączeniu z każdym sprzętem komputerowym, systemem operacyjnym lub oprogramowaniem pochodzącym od firm trzecich.

7. Firma Connectionsky nie może zagwarantować, że oprogramowanie spełni wszystkie oczekiwania użytkownika, tzn. posiadać będzie funkcjonalność, która nie została wyraźnie opisana w dokumentacji użytkowej, a zdaniem użytkownika powinna być zawarta w programie.

8. Producent oprogramowania nie wyraża zgody na stosowanie technik inżynierii wstecznej, dekompilowanie, debugowanie ani na próby odkrycia kodu źródłowego programu lub jego części. Kod źródłowy oprogramowania ConnectionSky stanowi własność intelektualną Firmy i nie będzie ujawniany.

9. Niektóre strony powiązane z Serwisem mogą również zbierać informacje, które mogą być również udostępnione stronom trzecim, które bezpośrednio wspierają rozwój stron internetowych. Informacje na temat użytkowania strony internetowej przez Użytkowników Serwisu mogą być udostępnione stronom trzecim w celu lepszego pozycjonowania internetowych bannerów reklamowych na stronach internetowych. Ta informacja nie jest identyfikowalna osobowo, jednakże może być połączona z danymi osobowymi.

§12

REKLAMACJE

1. Użytkownik posiada prawo składania reklamacji w sprawach dotyczących Zasobów Firmy.

2. Firma pomimo wszelkich starań dokładanych podczas tworzenia Zasobów, nie może zagwarantować pełnej satysfakcji Użytkownika. Wszelkie skargi należy zgłaszać do nas drogą mailową.

3. Składanie reklamacji odbywa się drogą elektroniczną na adres pocztowy: info@connectionsky.com bądź też na adres Firmy.

4. Przedmiotu reklamacji nie stanowią treści dokumentów udostępnione przez Partnerów Firmy, nieprawidłowe funkcjonowanie przeglądarek internetowych lub inne okoliczności związane z działalnością podmiotów, za które Firma nie ponosi odpowiedzialności

5. Reklamacja winna być złożona w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia stwierdzenia nieprawidłowości.

6. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zostać wysłana z adresu email użytego przy rejestracji i zawierać opis problemu będącego podstawą reklamacji, jak również postulowany sposób jej załatwienia.

7. Firma rozpatruje prawidłowo złożoną reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania. Jeżeli reklamacja nie może być rozpoznana, Firma informuje o tym osobę składającą reklamację wraz ze wskazaniem przewidywanego terminu jej rozpoznania.

8. Firma może zwrócić się do Użytkownika o dostarczenie dodatkowych informacji niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany listownie lub pocztą elektroniczną.

§13

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Polityka Prywatności stanowi integralną i nieodłączną część Regulaminu.

2. Administratorem danych osobowych jest CONNECTIONSKY LTD z siedzibą The Legacy Business Centre/2a, Ruckholt Road, London, England, E10 5NP, Company number 10125250.

3. Zgodnie z art. 24 ustawy o ochronie danych osobowych Firma zapewnia wszystkim zarejestrowanym Użytkownikom realizację uprawnień, w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach ustawy, korzystając z mechanizmów przekazywania opinii dostępnych przez Zasoby Firmy. Podanie danych jest dobrowolne.

4. Wniesienie sprzeciwu jest równoznaczne z brakiem możliwości dostępu przez Użytkownika do Serwisu oraz oprogramowania.

5. Firma nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba, że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Użytkownika lub też na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań lub też w celach, dla których pierwotnie je gromadzono, tylko w sposób dozwolony niniejszym Regulaminem oraz wszelkimi obowiązującymi przepisami prawa. Firma może ujawnić współpracującym podmiotom opracowane zbiorcze oraz ogólne zestawienia statystyczne nie zawierających danych pozwalających na identyfikację poszczególnych Uczestników.

6. Przetwarzanie danych następuje jedynie w celu realizacji usług świadczonych przez Serwis oraz w celu wypełnienia zobowiązań wynikających z umów zawartych pomiędzy Serwisem a Użytkownikiem, w celu świadczenia usług drogą elektroniczną oraz innych celów określonych w Regulaminie.

7. Firma przetwarza dane osobowe Użytkowników wyłącznie w jednym lub w kilku z następujących celów:

a. udostępniania Treści Cyfrowych bez Nośnika,

b. świadczenia w sposób prawidłowy i na najwyższym poziomie usług za pośrednictwem drogi elektronicznej;

c. umożliwienie Użytkownikom, których dane dotyczą dostępu do informacji związanych z Zamówieniami, a także dostępu do zamówionych Treści Cyfrowych bez Nośnika;

d. udzielania odpowiedzi na korespondencję kierowaną do Firmy, w szczególności za pośrednictwem formularza kontaktowego;

e. profilowania danych w trakcie zawierania lub wykonywania umowy – za uprzednią wyraźną zgodą Użytkownika;

f. przesyłania wiadomości zawierających informacje handlowe lub innych działań marketingowych – za uprzednią wyraźną zgodą Użytkownika.

8. Profilowanie danych osobowych dokonywane przez Firmę stanowi jedną z technik przetwarzania danych osobowych, polegającą na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby, której dane są przetwarzane, a w szczególności analizy lub prognozy jej osobistych preferencji, zainteresowań, zachowania i postawy pod kątem działań marketingowych.

9. Profilowanie danych Użytkownika odbywa się za jego wyraźną zgodą wyrażoną w procesie rejestracji konta Użytkownika poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru (checkbox) dostępnego i widocznego w Formularzu Rejestracji.

10. Proces profilowania danych przeprowadzany przez Firmę ma w całości charakter zautomatyzowany i polega na zbieraniu i przetwarzaniu w szczególności następujących danych: imię i nazwisko Użytkownika, data urodzenia, płeć, stan cywilny, adres (ulica, numer budynku, mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, województwo), wykształcenie, zawód, osiągane dochody. Nadto, Firma dokonuje profilowania danych na podstawie informacji, udzielanej przez Użytkownika poprzez wybór ulubionej kategorii reklam oraz kuponów rabatowych, jakie chce on otrzymywać. Profilowanie odbywa się pod kątem preferencji zakupowych i reakcji na otrzymywane oferty, reklamy i rabaty.

11. Profilowanie ma na celu i skutkuje przygotowaniem dla Użytkownika spersonalizowanych ofert handlowych, rabatów i promocji Partnerów Firmy.

12. Użytkownikowi, którego dane osobowe podlegają profilowaniu przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich profilowania. Wniesienie sprzeciwu powoduje natychmiastowe zaprzestanie profilowania danych przez Firmę. Sprzeciw ma charakter bezpłatny i może być wniesiony w dowolnym momencie. Dla swojej skuteczności sprzeciw powinien być wyrażony poprzez przesłanie informacji o braku dalszej zgody na profilowanie danych na adres e-mail Firmy: info@connectionsky.com.

13. Firma zachęca do aktywnego użytkowania Zasobów Firmy. Dane osobowe podane przy okazji wysyłania komentarzy, odpowiedzi na forum, korzystania z czatu, FAQ, porad i wskazówek, przykładów, konkursów, wymiany punktów na nagrody niematerialne, galerii itp. są dostępne dla wszystkich zarejestrowanych Użytkowników korzystających z Zasobów, a ich zakres określa każdy Użytkownik indywidualnie na swoim Koncie. Pomimo licznych procesów weryfikacyjnych Firma nie jest w stanie zabezpieczyć Uczestników przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania nieokreślonych informacji. Dlatego dane te nie podlegają Polityce Prywatności.

14. Wszystkie materiały, informacje i listy przesłane bądź opublikowane w ramach Zasobów Firmy przez Użytkownika bądź też w inny sposób przekazane Firmie są traktowane przez obie strony jako niepoufne i niezastrzeżone. Firma nie ma żadnych zobowiązań względem tych informacji i może swobodnie kopiować, odtwarzać, włączać do innych materiałów i rozpowszechniać bądź wykorzystywać tego typu informacje, według własnego uznania. Informacje o treści pornograficznej, zawierającej przemoc, nieprzyzwoitej, oszczerczej, zniesławiającej lub w jakikolwiek sposób naruszającej prawo nie są dozwolone.

15. Wszelka korespondencja od Firmy, adresowana bezpośrednio do Użytkowników powinna być traktowana jako poufna. Zabrania się udostępniania takiej korespondencji osobom trzecim bez uprzedniej zgody Firmy.

16. Firma ConnectionSky traktuje ochronę prywatności, w tym ochronę danych osobowych Użytkowników priorytetowo i dokłada wszelkich starań, aby prywatność ta była chroniona. ConnectionSky stosuje wszelkie środki ostrożności, aby przekazywane przez Użytkowników dane osobowe były chronione przed ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych lub niewłaściwym ich wykorzystaniem.

17. Wszelkiego rodzaju informacje przechowywane w bazie danych Firmy stanowią jej własność. Wykorzystywanie ich przez Użytkowników byłych i obecnych bez upoważnienia ze strony Firmy jest zabronione i może skutkować usunięciem konta, łącznie z podjęciem działań prawnych, skierowanych przeciwko nim.

18. Przekazanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, może być jednak niezbędne dla uzyskania dostępu do określonych usług, produktów lub treści cyfrowych bez nośnika lub odpowiedzi na wiadomość.

19. Niezależnie od danych osobowych Firma gromadzi adresy IP (numery interfejsu sieciowego) oraz identyfikatory urządzeń (anonimowy identyfikator urządzenia na którym zainstalowano oprogramowanie) Użytkowników, zapisywane w logach systemowych serwera. Informacje te wykorzystywane są w szczególności w celu zarządzania Zasobami Firmy, rozpoznawania i rozwiązywania problemów związanych z pracą serwerów, analizowania ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa, a także w celach statystycznych (anonimowo).

20. W Zasobach Firmy Użytkownik może znaleźć linki umożliwiające bezpośrednie przejście na inne strony internetowe. Powyższe łącza udostępnia się w charakterze usługi i nie implikują one jakiegokolwiek zatwierdzenia działań lub treści takich witryn ani żadnych związków z ich operatorami. Firma nie odpowiada za politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli tych stron.

21. Firma zachęca Użytkowników do zapoznania się z treścią oświadczeń o ochronie prywatności umieszczonych na stronach gromadzących dane osobowe.

§ 14

PRAWA AUTORSKIE

1. Zawarte w Zasobach Firmy wzory dokumentów, materiały tekstowe, graficzne oraz rozwiązania informatyczne są własnością Firmy oraz podlegają ochronie prawnej, w szczególności przepisami Ustawy z dnia 04.02.1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych. Nie mogą zostać wykorzystywane na innych witrynach oraz kodzie źródłowym a dokładny zakres ich używalności wymaga interpretacji Firmy.

2. Firma nie analizuje konkretnych próśb w zakresie porad dotyczących korzystania ze znaków towarowych, znaków serwisowych, logo i innych nazw produktów. W przypadku pytań dotyczących znaku towarowego w związku z istniejącą umową z ConnectionsSky LTD, prosimy o kontakt.

3. Publikacja lub/i przesłanie materiałów do publikacji w Zasobach Firmy jest jednoznaczne z oświadczeniem woli Użytkownika o posiadaniu praw autorskich bądź dysponowania wyłącznym prawem oraz licencją do danych treści. Publikując lub/i oddając artykuły względnie inne materiały do publikacji Użytkownicy oraz osoby trzecie zgadzają się na umieszczenie ich w bazie danych Firmy, przechowywanie i wykorzystywanie w nieograniczonym czasie oraz bezwarunkowo cedują prawa autorskie na Firmę. (anonimowo).

4. Wszelkie prawa związane z oprogramowaniem Connectionsky, należą do producenta czyli firmy Connectionsky LTD. Nie wolno wprowadzać do oprogramowania żadnych zmian oraz wykorzystywać modułów programu oddzielnie w tym także dokumentacji oraz samouczka bez pisemnej zgody producenta.

§ 15

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu konto użytkownika zostanie usunięte. a Użytkownik nie będzie mógł utworzyć nowego konta w przyszłości.

2. W przypadku łamania obowiązującego prawa lub Regulaminu, Administrator systemu może zablokować Użytkownikowi możliwość korzystania z oprogramowania ConnectionSky na określonym urządzeniu lub całkowicie zablokować możliwość dostępu do Zasobów oferowanych przez Connectionsky.

3. Zabrania się wysyłania niepożądanych wiadomości do innych osób lub przekazywania im informacji w inny sposób, aby inna osoba, której użytkownik nie zna lub która nie prosiła o takie informacje, mogła przeczytać wiadomość na temat Firmy lub/i Serwisu Internetowego lub/i Oprogramowania ConnectionSky. Tego rodzaju postępowanie skutkuje zablokowaniem Użytkownika. Oznacza to również zakaz umieszczania wiadomości na forach i innych stronach internetowych, na których zabrania się publikowania wiadomości reklamowych, wiadomości MLM (dotyczących marketingu wielopoziomowego) lub wiadomości o programach lojalnościowych.

4. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych w Regulaminie będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Firmy.