UMOWA LICENCYJNA
NA KORZYSTANIE Z OPROGRAMOWANIA CONNECTIONSKY

DEFINICJE

 1. [Oprogramowanie] – oznacza oferowane przez CONNECTIONSKY LTD z siedzibą The Legacy Business Centre/2a, Ruckholt Road, London, England, E10 5NP, Company number 10125250, e-mail: info@connectionsky.com, telefon: +44 754 79 26 797, zwaną dalej „Firma” za pośrednictwem Serwisu Internetowego connectionsky.com oprogramowanie ConnectionSky, którym posługuje się Użytkownik w celu współpracy z systemem teleinformatycznym Firmy, który to program komputerowy udostępniany jest Użytkownikowi do korzystania także w wersji Online; z którego Użytkownik korzystać może na zasadach sformułowanych w umowie licencyjnej (Licencji), przy czym w Licencji przewidziano różne zakresy odpłatnego bądź bezpłatnego korzystania z Oprogramowania, pod warunkiem zaakceptowania tychże zasad; przez Oprogramowanie rozumie się również poszczególne pliki, których pobranie umożliwia korzystanie z Serwisu Internetowego www.connectionsky.com, bądź pobierane są przez Użytkownika z Serwisu;
 2. Oprogramowanie wytworzone przez CONNECTIONSKY LTD stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 06.90.631 j.t.) (dalej: Prawo autorskie);
 3. [Licencja] – oznacza niniejszą umowę licencyjną, na podstawie, której CONNECTIONSKY LTD zezwala Licencjobiorcy na korzystanie z Oprogramowania (zwaną także dalej Umową Licencji).
 4. [Serwis] – oznacza serwis internetowy stanowiący własność CONNECTIONSKY LTD lub partnerów handlowych, w ramach którego Licencjobiorcom udostępniana jest Oprogramowanie.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. CONNECTIONSKY LTD udziela Licencjobiorcy zezwolenia na korzystanie z Oprogramowania na warunkach wskazanych w niniejszej Licencji. Licencja jest ograniczona, niewyłączna i nieprzenoszalna oraz zostaje udzielona na czas nieoznaczony. Licencja udzielona jest bez ograniczeń terytorialnych – tj. z Oprogramowania można korzystać na całym świecie.
 2. Oprogramowanie udostępnianie jest przez CONNECTIONSKY LTD w formie wykonywalnego pliku instalacyjnego udostępnianego do pobrania przez Licencjobiorcę z Serwisu do zainstalowania na urządzeniu Licencjobiorcy.
 3. Do zawarcia Umowy Licencji dochodzi poprzez zaakceptowanie przez Licencjobiorcę warunków wskazanych w niniejszej Licencji, co stanowi warunek rozpoczęcia korzystania z Oprogramowania i następuje przed pierwszym uruchomieniem Oprogramowania na urządzeniu Licencjobiorcy.
 4. Usunięcie Oprogramowania z pamięci urządzenia Licencjobiorcy nie uchyla skuteczności niniejszej umowy, chyba, że dalsze postanowienia warunków Licencji stanowią inaczej.

ZASADY KORZYSTANIA Z OPROGRAMOWANIA

 1. CONNECTIONSKY LTD udziela Licencjobiorcy licencji na korzystanie z Oprogramowania na następujących polach eksploatacji:
  (a) stosowanie Oprogramowania przez Licencjobiorcę zgodnie z jej przeznaczeniem i w tym celu zainstalowanie (w przypadku Oprogramowania dostarczanej w wersji instalowanej na urządzeniu Licencjobiorcy), uruchamianie, wyświetlanie i przechowywanie w formacie udostępnionym przez CONNECTIONSKY LTD
  (b) trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie, w całości lub w części, w pamięci urządzenia Licencjodawcy w formie wykonywalnego pliku instalacyjnego jak i w formie zainstalowanej Oprogramowania, w tym zwielokrotnianie w pamięci tymczasowej lub operacyjnej w zakresie niezbędnym do korzystania z Oprogramowania.
 2. Na podstawie jednostkowej Umowy Licencji, Licencjobiorca uzyskuje prawo do korzystania, z Oprogramowania, a każdorazowa instalacja, bądź pierwsze zainicjowanie korzystania z Oprogramowania wymaga zawarcia Umowy Licencji poprzez akceptację niniejszych postanowień.
 3. Licencjobiorca nie ma prawa do tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w Oprogramowaniu, nawet jeśli dokonywane miałyby być z zachowaniem praw osoby, która tych zmian dokonała. Powyższe ograniczenie wyłącza również samodzielne poprawianie błędów w Oprogramowaniu przez Licencjobiorcę.

KORZYSTANIE Z OPROGRAMOWANIA

 1. Aby uzyskać dostęp do oprogramowania CONNECTIONSKY LTD i zostać użytkownikiem systemu trzeba najpierw zarejestrować się. W tym celu należy odwiedzić witrynę www.connectionsky.com i wypełnić formularz rejestracyjny. Procedura rejestracji wymaga m.in. podania adresu e-mail, który będzie identyfikatorem użytkownika w serwisie Connectionsky.com i nie będzie można go zmienić. Rejestracja, uczestnictwo oraz dostęp do Zasobów oferowanych przez system ConnectionSky są dobrowolne i bezpłatne. Wymagane jest jedynie uzyskanie statusu Użytkownika. Warunkiem korzystania z Zasobów Firmy przez osoby fizyczne jest ukończenie przez osobę fizyczną 16 lat oraz posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych w świetle obowiązującego prawa.
 2. Oprogramowanie ConnectionSky wymaga stałego dostępu do Internetu, za który mogą być naliczane opłaty przez operatora (ISP – dostawca internetu), z którego usług korzysta użytkownik. Oprogramowanie ConnectionSky pobiera okresowo treści reklamowe na urządzenie Użytkownika w celu przedstawienia treści dostarczanych przez Partnerów. W zależności od ilości reklam lub/i bonów oraz preferencji użytkownika może być zużywany transfer danych. W związku z tym firma ConnectionSky nie ponosi odpowiedzialności za naliczanie opłat za korzystanie z internetu oraz zaleca używać oprogramowania na komputerach ze stałym dostępem do internetu.
 3. CONNECTIONSKY LTD nie odpowiada za treści przekazywane przez Partnerów. Connectionsky LTD nie odpowiada również za aktualność kuponów oraz kodów rabatowych naszych Partnerów.
 4. Użytkownik poprzez podanie swojego adresu e-mail podczas rejestracji, wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej od CONNECTIONSKY LTD w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204),  która może zawierać m. in. materiały marketingowe i reklamowe, jak i inne informacje. Poprzez informacje handlowe CONNECTIONSKY LTD rozumie przede wszystkim informacje odnoszące się bezpośrednio do CONNECTIONSKY LTD, jej produktów lub usług (np. nowości, promocji, ofert specjalnych), listy o charakterze niekomercyjnym (np. życzenia), informacji wysyłanych cyklicznie (newsletter), jak również inne informacje o charakterze komercyjnym dotyczące działalności CONNECTIONSKY LTD bądź podmiotów będących partnerami CONNECTIONSKY LTD.
 5. CONNECTIONSKY LTD zastrzega, iż podmioty, które zlecają przesłanie komercyjnych informacji CONNECTIONSKY LTD. nie mają dostępu do adresów e-mail Użytkowników podanych podczas rejestracji.
 6. Użytkownik w każdym momencie może wyrejestrować z bazy Użytkowników Oprogramowania swój adres e-mail podany podczas rejestracji. Aby tego dokonać Użytkownik ma możliwość skorzystania z opcji „Usuń konto” lub przesłać informację o chęci wyrejestrowania się skierowaną na adres korespondencyjny CONNECTIONSKY LTD bądź adres e-mail.
 7. W przypadku wyrejestrowania się przez Użytkownika, CONNECTIONSKY LTD natychmiast i automatycznie usunie adres e-mail Użytkownika z bazy Użytkowników Oprogramowania. Z momentem usunięcia i wyrejestrowania adresu e-mail, Użytkownik traci możliwość korzystania z Oprogramowania. CONNECTIONSKY LTD zastrzega sobie możliwość po uzyskaniu od Użytkownika informacji o chęci usunięcia konta, zablokowania konta na miesięczny okres od dnia otrzymania informacji i po tym czasie, po potwierdzeniu u użytkownika chęci usunięcia konta, całkowitego usunięcia konta oraz danych powiązanych z użytkownikiem.
 8. Za pośrednictwem Oprogramowania udostępniane są treści o charakterze reklamowym, zarówno CONNECTIONSKY LTD, jak i podmiotów trzecich, na co Użytkownik korzystający z Oprogramowania wyraża zgodę.
 9. Oprogramowanie oferuje Użytkownikom możliwość pozyskiwania punktów za wykonywanie określonych czynności za pośrednictwem posiadanych Zasobów. Punkty zebrane przez Użytkownika mogą zostać wymienione na materialne lub/i niematerialne wartości oferowane przez firmę.
 10. Oprogramowanie ConnectionSky korzysta z internetowego silnika antywirusowego udostępnianego przez VirusTotal. W związku z powyższym producent ConnectionSky nie ma żadnego wpływu na funkcjonalność oraz dostępność usług oferowanych przez dostawcę antywirusa online. Używając chmurowego skanera antywirusowego użytkownik akceptuje warunki korzystania z serwisu internetowego VirusTotal.com

WSPARCIE, ZABEZPIECZENIE OPROGRAMOWANIA,
AWARIE, GWARANCJE

 1. W ramach licencji Licencjobiorca ma prawo do korzystania ze wsparcia technicznego CONNECTIONSKY LTD dotyczącego działania Oprogramowania (nie obejmującego wsparcia merytorycznego, które mogłoby stanowić doradztwo podatkowe, prawne, finansowe bądź inne wymagające informacji specjalnych), w zakresie użytkowania Oprogramowania, świadczonego wyłącznie za pośrednictwem CONNECTIONSKY LTD.
 2. Używanie oprogramowania ConnectionSky na kilku urządzeniach w tej samej sieci lokalnej (ten sam adres IP) może skutkować, tym, że na każdym z urządzeń mogą być dostarczane różne reklamy. Ponadto może się zdarzyć, iż system nie będzie zaliczał punktów za wielokrotne oglądanie lub klikanie w te same reklamy na różnych urządzeniach, ale działających w tej samej sieci lokalnej.
 3. Wszelkie decyzje dotyczące sposobu korzystania z programu podejmowane są przez Licencjobiorcę samodzielnie, a żaden element w Oprogramowania nie może być traktowany, jako sugestia dotycząca powyższych czynności, a CONNECTIONSKY LTD. nie ma wpływu na decyzje podejmowane przez Licencjobiorcę. Wszelkie treści lub informacje przedstawiane przez CONNECTIONSKY LTD w  Oprogramowaniu mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią porady prawnej, technicznej czy doradztwa podatkowego, księgowego, finansowego czy jakiegokolwiek innego doradztwa.
 4. CONNECTIONSKY LTD. deklaruje, że dokłada wszelkich starań, aby informacje prezentowane za pośrednictwem Oprogramowania były aktualne i rzetelne. Pomimo to Licencjobiorca przyjmuje do wiadomości, iż wszelkie ciążące na nim zobowiązania podatkowe czy prawne leżą w zakresie jego wyłącznej odpowiedzialności, a Licencjobiorca jest odpowiedzialny za terminowe i prawidłowe dokonywanie czynności podatkowych bądź innych czynności prawnych, do wykonania których zobowiązany jest przez obowiązujące przepisy prawa.
 5. CONNECTIONSKY LTD. oświadcza, że dołożył należytej staranności, aby Oprogramowanie, o ile nie została zmodyfikowana przez Licencjobiorcę lub osobę trzecią oraz działa w standardowym środowisku systemu operacyjnego, zgodnego z podanymi wymaganiami technicznymi, była zdolna do wykonywania funkcji określonych w opisie i dokumentacji Oprogramowania.
 6. Licencjobiorca przyjmuje do wiadomości, że Oprogramowanie jest programem komputerowym, na funkcjonowanie, którego wpływ mogą mieć różne czynniki pozostające poza programem komputerowym, w tym współgranie z innymi programami komputerowymi, w tym także sterownikami poszczególnych podzespołów komputerów, jak i z przeglądarkami www, współgranie z innymi urządzeniami, w tym sieciami lokalnymi czy siecią Internet. Licencjobiorca w związku z powyższym przyjmuje do wiadomości, iż mogą zachodzić okoliczności wpływające na działanie Oprogramowania , pozostające poza zakresem odpowiedzialności CONNECTIONSKY LTD., a wynikające z wyżej wymienionych okoliczności, co, do których nie jest możliwe wyczerpujące ich zbadanie oraz zapobieganie ewentualnym nieprawidłowościom funkcjonowania Oprogramowania ze względu na nie. W związku z powyższym żadnego postanowienia Licencji, jak również żadnego elementu treści stron internetowych należących do CONNECTIONSKY LTD., nie należy odczytywać, jako gwarancji prawidłowego działania Oprogramowanie, a Licencjobiorca pomimo braku takiej gwarancji samodzielnie podejmuje decyzję o rozpoczęciu korzystania z Oprogramowania, mając przede wszystkim na uwadze, że Oprogramowanie nie zostało zaprojektowane w sposób zapewniający optymalne funkcjonowanie na urządzeniu posiadanym przez Licencjobiorcę w stosowanej przez niego konfiguracji.
 7. Ze względów wskazanych w powyższych postanowieniach, CONNECTIONSKY LTD nie będzie ponosił odpowiedzialności za należyte i oczekiwane przez Licencjobiorcę działanie Oprogramowania, jak również za ewentualne szkody powstałe w związku z używaniem Oprogramowania (w tym szkody w postaci utraconych korzyści), w tym za szkody Licencjobiorcy, jak i osób trzecich, włączając w to przerwy w działalności, utratę informacji, danych itp. Powyższe wyłączenie odpowiedzialności odszkodowawczej, jak również jakiekolwiek inne postanowienia niniejszej Licencji, w których mowa o odpowiedzialności CONNECTIONSKY LTD., nie dotyczą szkód wyrządzonych przez CONNECTIONSKY LTD. umyślnie. WW. ograniczenia nie dotyczą konsumentów, tj. osób korzystających z Oprogramowania w celach niezwiązanych z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą lub zawodową.
 8. Rękojmia za wady fizyczne Oprogramowania jest w całości wyłączona w stosunku do osób korzystających z Oprogramowania w celach związanych z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą lub zawodową.
 9. W przypadku wystąpienia błędu w funkcjonowaniu Oprogramowania, błąd taki powinien być zgłoszony do CONNECTIONSKY LTD. ze wskazaniem okoliczności wystąpienia błędu. Zgłoszenie w powyższym kształcie jest niezbędne dla dokonania przez CONNECTIONSKY LTD. naprawy zainstalowanej u Licencjobiorcy Oprogramowania. CONNECTIONSKY LTD. w przypadkach opisanych powyżej, zastrzega sobie prawo odmowy dokonania naprawy błędu, jeżeli po dokonaniu weryfikacji zgłoszenia i wskazanych w nim okoliczności stwierdzi, że błąd wywołany jest – nieumiejętnym lub nieprawidłowym wykorzystaniem Oprogramowania, brakiem danych lub błędnie wpisanymi danymi, niesprawnością komputera Licencjobiorcy, serwera, sieci lokalnej, łączy internetowych, błędów lub niezgodności przeglądarki WWW, złej konfiguracji systemu operacyjnego i/lub baz danych, lub gdy do używania Oprogramowania doszło w sposób niezgodny z jej przeznaczeniem i wymaganiami technicznymi Oprogramowania, bądź gdy błędne funkcjonowanie Oprogramowania wynika z innych przyczyn, za które CONNECTIONSKY LTD. nie ponosi odpowiedzialności. W każdym innym przypadku naprawa błędnego funkcjonowania Oprogramowania przez CONNECTIONSKY LTD., wykonywana jest wyłącznie zdalnie za pomocą sieci Internet – w związku z czym urządzenie, na którym zainstalowane jest Oprogramowanie, w celu dokonania naprawy, o której mowa powyżej, wymaga by urządzenie było podłączone do Internetu.

DZIAŁANIA NIEDOZWOLONE

 1. Bez wyraźnej zgody CONNECTIONSKY LTD. Licencjobiorca nie jest uprawniony do trwałego lub czasowego zwielokrotniania Oprogramowania w całości lub w części w zakresie wykraczającym poza zwykłe korzystanie z Oprogramowania opisane w niniejszej Licencji.
 2. O ile nie doszło do udzielenia zgody pisemnej, Licencjobiorca nie jest upoważniony do rozpowszechniania, w tym użyczenia lub najmu, wydzierżawiania, udostępniania w nieodpłatne korzystanie, Oprogramowania lub jego kopii.
 3. W przypadku podjęcia przez Licencjobiorcę próby dekompilacji kodu Oprogramowanie lub próby odtworzenia jej kodu źródłowego, bądź naruszenia niniejszego Paragrafu, Umowa Licencyjna ulega natychmiastowemu rozwiązaniu.

GROMADZENIE i ZAPIS DANYCH

 1. Za pośrednictwem Oprogramowania możliwe jest korzystanie ze stron Partnerów CONNECTIONSKY LTD. CONNECTIONSKY LTD nie jest Administratorem Danych Osobowych przekazywanych przez Użytkowników za pośrednictwem stron Partnerów
 2. W zakresie w jakim przetwarzanie przez CONNECTIONSKY LTD. przekazanych danych osobowych Licencjobiorcy miałoby wykraczać poza dozwolony sposób przetwarzania danych na potrzeby realizacji usług bądź płatności, o których mowa w niniejszym postanowieniu, CONNECTIONSKY LTD. uzyska odrębną zgodę Licencjobiorcy na takie przetwarzanie jego danych osobowych.
 3. CONNECTIONSKY LTD. zastrzega sobie prawo do gromadzenia danych statystycznych z baz danych Aplikacji uzyskiwanych w oparciu o komunikację internetową. Dane te mogą być gromadzone przez CONNECTIONSKY LTD. w wyłącznym celu prowadzenia badań jakości i funkcjonalności Aplikacji oraz przygotowywania raportów o charakterze wyłącznie statystycznym. Tak powstałe raporty będą mogły być dowolnie rozpowszechniane przez CONNECTIONSKY LTD. i inne podmioty.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Oprogramowanie jest licencjonowane, jako jedna całość, a jego części składowe nie mogą być rozdzielane.
 2. W przypadku stwierdzenia naruszenia warunków Licencji CONNECTIONSKY LTD. może niezwłocznie rozwiązać Umowę Licencyjną, a Licencjobiorca zobowiązany będzie do usunięcia Oprogramowania z dysków twardych urządzenia oraz innych kopii Oprogramowania, jak również zaniechania korzystania z Oprogramowania w Wersji Online w jakimkolwiek zakresie. Powyższe nie kreuje po stronie CONNECTIONSKY LTD. obowiązku zwrotu opłaty licencyjnej choćby w części.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności, lecz nie wyłącznie, przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 4. Dla sporów mogących powstać na tle niniejszej licencji właściwy jest sąd siedziby CONNECTIONSKY LTD. W sprawach z udziałem konsumentów właściwość sądową ustala się zgodnie z przepisami ustawy – kodeks postępowania cywilnego.